Old school Swatch Watches
HomeBlog Tình ChúaAbout me phó ThácLòng con Dang chúa
Sa Chau
Den Thanh Sa ChauBùi chu 2012


Gx.sa chau
gp.bui chu
Linh muc chanh xu: giuse Mai Hong Chau
linh muc pho xu : giuse ....Tinh
gx gom 4 giao lan
1.den thanh phero (lan dong lac)
+[Hinh anh].loading....
2.den thanh vinh son(lan tay thang)
+[Hinh anh].loading....
3.den thanh da minh(lan trung my)
+[Hinh anh].loading....
4.den thanh an ton( lan trung thuan)
+[Hinh anh].loading...
____-!-____